ALGEMENE VOORWAARDEN:

VERZENDING EN LEVERING

Aankopen enkel mogelijk voor levering in België

Verzending van onderdelen, toebehoren of kledij Enkel binnen België en gebeurt via Bpost
Dit brengt volgende verzendkost met zich mee:
-bestelling van 0 tot en met 100euro = verzendkost van € 5.00

Gratis bij een bestelling boven € 100.00

Als er producten op €0 staan, zijn deze niet meer in voorraad,

Indien u de levering op een ander adres wenst (buren, kennis, vrienden, ... gelieve een nieuw leveradres aan te maken of dit te vermelden tijdens de bestelprocedure).

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Jorikx bikes bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde onderdelen niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van Jorikx bikes zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Jorikx bikes geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


Verzending / levering van fietsen Enkel naar adressen in België 

Prijs voor het leveren van een fiets is gratis binnen een straal van 30km, Vanaf 30 tot 100km wordt er 20 euro extra aangerekend.

Fietsverzendingen gebeuren altijd door Jorikx Bikes Neeroeteren. 

Indien u de levering op een ander adres wenst (buren, kennis, vrienden, ... gelieve een nieuw leveradres aan te maken of dit te vermelden tijdens de bestelprocedure).

Bijna alle onderdelen zijn constant in stock en kunnen dus vrij snel geleverd worden. Indien de onderdelen niet op stock zijn, zullen wij er alles aan doen deze binnen 10 dagen te leveren. Indien deze na 10 dagen niet geleverd kunnen worden, zullen wij het aankoopbedrag terug storten. 

Voor fietsen kunnen er langer wachttijden zijn, deze kunt u altijd eerst via mail vragen alvorens jullie de bestelling plaatsen. Dit kan op jorikxbikes@telenet.be, wij proberen u dan een zo juist mogelijke datum te geven. Bpost levering: Indien u niet thuis bent op het moment van de levering zal er een 2° aanleverpoging worden ondernomen. 

Indien wij ( jorikx bikes ) de fiets leveren, zullen wij eerst telefonisch een afspraak maken alvorens wij leveren.

Niet afgehaalde zendingen worden na 14 dagen bij ons terug afgeleverd, voor Bpost word een bedrag van 20 euro portkosten en administratiekosten afgetrokken van de rekening, voor een fiets die verstuurd is met Bpost is dit bedrag 30 euro. Bij annulatie van bestelling voor de verzending word een forfait van 10 euro in rekening gebracht.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Jorikx bikes en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Jorikx bikes op haalbaarheid is beoordeeld.
Jorikx bikes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Afbeeldingen:

Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Jorikx bikes gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Kan ik een artikel terugzenden?

Artikels kunnen teruggestuurd worden binnen de 14 dagen na levering van het product. Deze dienen per koerier terug gestuurd te worden naar jorikx bikes neeroeteren, nadat er een mailtje is verstuurd naar jorikxbikes@telenet.be om de omruiling aan te kondigen.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar Jorikx bikes Neeroeteren door de consument vallen volledig ten laste van de consument, tenzij de consument kan aantonen dat het geleverde product niet in overeenstemming zou zijn met de beschrijving van het aanbod.

Retouradres: JORIKX BIKES - Rotemerlaan 35, 3680 Neeroeteren

Verkeerd bestelde goederen kunnen op kosten van de koper teruggestuurd worden, enkel als product in originele, en onbeschadigde verpakking en voorzien van originele aankoopfactuur'. Het bedrag vermindert door de portkosten word dan op uw account geplaatst.
Alle goederen genieten van een 2-jaars garantie, bij sommige producten kan dit meer zijn maar dit word vermeld op de factuur.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- goederen die volgens de wensen van de consument vervaardigd werden of voor hem werden gepersonaliseerd
- verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen waar geen officeel aankoopbewijs zichtbaar is

Alle annuleringen dienen schriftelijk via mail, jorikxbikes@telenet.be, kenbaar te worden gemaakt. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, factuur- en/of ordernummer en bankrekeningnummer te vermelden. Artikel die speciaal op bestelling zijn gemaakt kunnen niet geannuleerd worden.

MONTAGE EN LEVERING FIETSEN

Fietsen worden besteld en volledig door ons gemonteerd. De fietsen zijn altijd 100% gemonteerd.
Na levering moet de klant dus geen enkele handeling doen. Wij leveren de fiets volledig rijklaar. Jorikx Bikes kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien met zelf aan de fiets handelingen uitvoert. Bij een onjuiste handeling is er ook geen GARANTIE van toepassing.

COMMUNICATIE

Communicatie over aangekochte goederen gebeurd via jorikxbikes@telenet.be

Eigendomsvoorbehoud:

Eigendom van alle door Jorikx bikes aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Jorikx bikes zolang de afnemer de vorderingen Jorikx bikes uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Jorikx bikes wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
De door Jorikx bikes geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Jorikx bikes of een door Jorikx bikes aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Jorikx bikes haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Jorikx bikes zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven Jorikx bikes

GARANTIEVOORWAARDEN

Alle onderdelen worden geleverd in een verpakking met daarin een aankoopbon. Verkeerd bestelde goederen kunnen op kosten van de koper teruggestuurd worden, enkel als product in originele, en onbeschadigde verpakking en voorzien is van aankoopbewijs.
Alle goederen genieten van een 2-jaars garantie, bij sommige producten kan dit meer zijn maar dit word vermeld op de factuur, transportkosten voor terugsturen van garantiegoederen is ten laste van de koper.Garantie volgens de wettelijke bepaling.


TRANSPORTSCHADE

Transportschade aan doos en aan product moet binnen de 24 uur gemeld worden via jorikxbikes@telenet.be, dit het liefst met een foto. Als een pakket zichtbaar beschadigd aankomt, open het dan a.u.b. onmiddellijk in aanwezigheid van de persoon die het aflevert en laat onmiddellijk een schade bevestiging opstellen .Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Jorikx bikes en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maaseik kennis, tenzij Jorikx bikes er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.JORIKX BIKES BVBA

Jo Hendrikx (zaakvoerder)

Rotemerlaan 35

3680 Neeroeteren

BE 0554.687.273
IBAN BE45736004658589
BIC KREDBEBB